Skip to content

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Stoop Advocatuur is een eenmanszaak van mr. A.M.S. Stoop. Stoop Advocatuur is gevestigd te Leiden en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68026609.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, inclusief aanvullende en/of vervolg opdrachten, die aan Stoop Advocatuur worden verstrekt. Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Opdracht

Alle opdrachten worden, met uitsluiting van het bepaalde in de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW, geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan, en te zijn aanvaard door Stoop Advocatuur, ook wanneer een opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend is verstrekt met oog op uitvoering door een bepaalde persoon.

4. Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van Stoop Advocatuur is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroeps-aansprakelijkheidsverzekering van Stoop Advocatuur wordt uitbetaald, verhoogd met het bedrag van het toepasselijke eigen risico. Indien en voor zover om welke reden dan ook krachtens deze verzekering geen uitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het voor de uitvoering van de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van 10.000 Euro. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt iedere vordering van de cliënt ten opzichte van Stoop Advocatuur door het enkele verloop van twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Stoop Advocatuur aansprakelijk is.

Bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt is Stoop Advocatuur gerechtigd derden in te schakelen, waarbij Stoop Advocatuur de nodige zorgvuldigheid in acht zal nemen. Stoop Advocatuur zal over de inschakeling van deze derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de cliënt, behoudens waar het de inschakeling van procesadvocaten en deurwaarders betreft. Kosten in verband met de inschakeling van deze derden zullen worden doorbelast aan de cliënt. Iedere eigen aansprakelijkheid van Stoop Advocatuur voor een tekortkoming van ingeschakelde derden wordt uitgesloten. Voor zover derden hun aansprakelijkheid voor beroepsfouten beperken, is Stoop Advocatuur gerechtigd om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens haar cliënt te aanvaarden. Stoop Advocatuur is voorts nimmer aansprakelijk indien en voor zover de cliënt zich ter zake van de schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden rechtstreeks op een derde, dan wel op zijn eigen verzekeringsmaatschappij, zou kunnen verhalen.

5. Declaratie

Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting verschuldigd. Het honorarium wordt in beginsel per gewerkt uur berekend, tenzij hierover in de overeenkomst van opdracht andere afspraken zijn gemaakt (schriftelijk of per e-mail).

Stoop Advocatuur kan verlangen dat de cliënt een voorschot betaalt, na ontvangst waarvan wordt begonnen met de voor de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden. waarbij de uitvoering van de opdracht kan worden opgeschort totdat het voorschot is ontvangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht. Een voorschotbedrag kan door Stoop Advocatuur op elk gewenst moment worden verhoogd.

6. Betaling

Betaling van declaraties dient plaats te vinden binnen de op de declaratie aangegeven termijn. Indien de betaling niet binnen de aangegeven termijn is ontvangen is de cliënt zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is Stoop Advocatuur gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen.

Indien Stoop Advocatuur invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die verband houden met het innen van de vordering voor rekening van de cliënt. Deze kosten bedragen 20% van het openstaande saldo, met een minimum van € 125, dan wel indien deze kosten hoger zijn, de werkelijke kosten. Voor consumenten worden de incassokosten conform de Incassowet 2012 berekend aan de hand van een percentage van de hoofdsom met een maximum van € 6.775 en een minimum van € 40.

In geval van overschrijding van betalingstermijn is Stoop Advocatuur gerechtigd de uitvoering van de opdracht, met inachtneming van de Gedragsregels, op te schorten dan wel – na schriftelijke aanmaning – de overeenkomst te ontbinden of te beëindigen.

Het staat Stoop Advocatuur vrij tussentijds – binnen redelijke grenzen – tot wijziging van het overeengekomen tarief en/of honorarium te komen (bijvoorbeeld in verband met de stijging van het prijspeil).

7. Geen Stichting Derdengelden

Stoop Advocatuur heeft geen Stichting Derdengelden ter beschikking en kan, indien van toepassing, geen derdengelden ontvangen.

8. Vervangingsregeling

Indien Stoop Advocatuur niet in staat is om haar praktijkvoering uit te oefenen, worden haar zaken waargenomen door advocaat mr. M.C. Wetting, Wetting & De Roode Advocaten, gevestigd aan Zijlbaan 28C in Leiderdorp (2352 BN).

9. Geschillen

Geschillen met betrekking tot de behandeling van de zaak, dan wel het daarvoor in rekening gebrachte honorarium worden behandeld conform de kantoorklachtenregeling die te vinden is op de website www.stoopadvocatuur.nl. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie maanden na het moment waarop de cliënt kennis nam of redelijkerwijs had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven schriftelijk te worden ingediend bij degene die de zaak behandelt. Stoop Advocatuur is aangesloten bij de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur Consumenten. Indien een klacht na behandeling conform de kantoorklachtregeling niet is opgelost kan deze binnen twaalf maanden na schriftelijke afhandeling daarvan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur.

10. Toepasselijk recht

De overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De rechtbank Den Haag is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit de verstrekte (vervolg)opdrachten en deze algemene voorwaarden.

Back To Top